ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Θεσμοθέτηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Νόμος 2742/1999, άρθρο 15 (ΦΕΚ. 207/Α/7.10.1999)
Ίδρυση Φορέα ΔιαχείρισηςΕθνικού Δρυμού Πάρνηθας Νόμος 3044/2002,άρθρο 13 (ΦΕΚ. 197/Α/27.8.2002)
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις (επιχορήγηση Φορέα) Νόμος 3139/2003, άρθρο 5 (ΦΕΚ 100/Α/30-04-2003)
Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας απόδοσης από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του καζίνο Πάρνηθας, ποσού για την προστασία και αναβάθμιση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Υπουργική απόφαση αριθ. Τ/138/2004 (ΦΕΚ 19/Β/14.01.2004)
Κανονισμός λειτουργίας προσωπικού Υπουργική απόφαση 27186/2005 (ΦΕΚ. 966/Β/12.7.2005)
Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Υπουργική απόφαση 52817/2004 (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004)
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Υπουργική απόφαση 52778/2004 (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004)
Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Υπουργική απόφαση 52774/2004 (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004)
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας YA ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 (ΦΕΚ 169/Υ.Ο.Δ.Δ./03.04.2019)
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νόμος 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.02.2018)
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020)
Παράταση συμβάσεωνπροσωπικού μέχρι 28.2.2018 Νόμος 4508/2017, άρθρο 48 (ΦΕΚ. 200/Α/22.12.2017)
Παράταση συμβάσεωνπροσωπικού μέχρι 31.12.2017 Νόμος 4447/2016, άρθρο 16 (ΦΕΚ. 241/Α/23.12. 2016)
Παράταση συμβάσεωνπροσωπικού μέχρι 31.12.2016 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, άρθρο 14 (ΦΕΚ. 184/Α/30.12.2015)
Παράταση συμβάσεων προσωπικού μέχρι λήξη προγράμματος Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ 8129/22.12.2009

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ Φ.Ε.Κ.

Τροποποίηση Δ.Σ. Υπουργική απόφαση 56996/2015 (ΦΕΚ. 942/ΥΟΔΔ/28.12.2015)
Μεταβατικό διάστημα λειτουργίας συγχωνευμένων φορέων μέχρι 31.12.2016 Νόμος 4342/2015, άρθρο 36 (ΦΕΚ. 143/Α/9.11.2015)
Τροποποίηση Δ.Σ. Υπουργική απόφαση 34849/2015 (ΦΕΚ. 591/ΥΟΔΔ/18.8.2015)
Μεταβατικό διάστημα λειτουργίας συγχωνευμένων φορέων μέχρι 31.12.2015/td>

Νόμος 4219/2013, άρθρο 6 (ΦΕΚ. 269/Α/11.12.2013)
Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Νόμος 4109/2013, άρθρο 8 (ΦΕΚ. 16/Α/23.1.2013)
Τροποποίηση Δ.Σ. Υπουργική απόφαση 21345/2011 (ΦΕΚ. 268/ΥΟΔΔ/19.8.2011)
Τροποποίηση Δ.Σ. Υπουργική απόφαση 3701/2009 (ΦΕΚ. 538/ΥΟΔΔ/29.12.2009) Υπουργική απόφαση 167077/4226/2005 (ΦΕΚ. 1649/Β/29.11.2005)
Καθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ. Υπουργική απόφαση 125736/1283/2003 (ΦΕΚ.473/Β/18.4.2003)