Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Αττικής, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Φορέας Εκπροσώπησης Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
ΥΠΕΝ Καρέτσος Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ Ζαρείφης Γεώργιος
Δήμος Φυλής Μπρέμπος Σπυρίδωνας Λιάκου Ελένη
Περιφέρεια Αττικής Τσούπρα Ιωάννα Δαμάσκος Χαράλαμπος
Επιστημονική Κοινότητα Σαμιωτάκης Αντώνιος Σταματόπουλος Ελευθέριος
Επιστημονική Κοινότητα Στάμου Ιωάννης Φωτέλλη Μαριάντζελλα
Μ.Κ.Ο. Συμβουλίδου Μαρίνα Μαραγκού Παναγιώτα
Παραγωγικοί Φορείς Βασιλείου Νικόλαος Καραμπίνας Γεώργιος

Οργανόγραμμα: