Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ιδρύθηκε με τους Νόμους 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) και 3044/02 (ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002) με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής, με βασική μέριμνα όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν:

  • Διατήρηση βιοτόπων με ιδιαίτερη οικολογική σημασία
  • Προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας
  • Διατήρηση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
  • Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής
  • Προώθηση και στήριξη της επιστημονικής έρευνας και γνώσης, με αξιοποίηση και εφαρμογή αποτελεσμάτων
  • Υλοποίηση μέτρων έμμεσης προτεραιότητας για τη διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας και των βιοτόπων
  • Αξιοποίηση δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων και φορέων της περιοχής
  • Προώθηση μέσων και μέτρων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού κ.α.
  • Ενίσχυση της φύλαξης των περιοχών μέσω έμπειρου προσωπικού.