Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/3/2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 13:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/3/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 6256/8.3.2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη – περίληψη της υπ’ αριθμ. 6256/8.3.2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV –ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της αριθ. 6256/8.3.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008270592 2021-03-11) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων».

Μετάβαση στο περιεχόμενο