Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Ποσοτική και Ποιοτική ανάλυση είκοσι πηγών(20) του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για το έτος 2021

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά δειγματοληψίας υδάτων, για το έτος 2021, είκοσι(20) πηγών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για :

    α) την χημική, μικροβιολογική τους ανάλυση και  τον έλεγχο των βαρέων μετάλλων(ποιοτική παρακολούθηση) και

    β) το έλεγχο της παροχής πηγών σε lt/sec(ποσοτική παρακολούθηση) .

    Η χημική και η μικροβιολογική ανάλυση των πηγών θα γίνει   τέσσερις (4) φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα: 1)Απρίλιος του 2021, 2)Ιούνιος του 2021 3)Σεπτέμβριος 2021 και 4) Δεκέμβριος του 2021. Ο έλεγχος των βαρέων μετάλλων θα γίνει δυο (2) φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του 2021.        

Επίσης  η ποσοτική παρακολούθηση δηλαδή ο έλεγχος της παροχής νερού των είκοσι(20) πηγών σε lt/sec θα γίνει τέσσερις (4) φορές  τον χρόνο και συγκεκριμένα: 1)Απρίλιος του 2021, 2)Ιούνιος του 2021 3)Σεπτέμβριος 2021 και 4)Δεκέμβριος του 2021.

(CPV:71900000-7)

    Συνημμένα υποβάλλονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : α) πίνακες 1,2 στους οποίους αναγράφονται  οι παράμετροι της ποσοτικής,  ποιοτικής παρακολούθησης και η συχνότητας τους  για το χρονικό διάστημα- Απρίλιος του 2021 έως 31 Δεκεμβρίου του 2021- και β) κατάλογος των πηγών στις οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν οι δειγματοληψίες για την πραγματοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης τους.    

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.     

    Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη, ανέρχεται έως του ποσού των  επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 18.03.2021 μέχρι 29.03.2021 και ώρα από τις 08.00 έως 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με φυσική παρουσία, ταχυδρομικά ή μέσω courier.         Προσφορά που θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο, ως εκπρόθεσμη.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη  (πατήστε εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο