Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων (CPV 33600000-6 – Φαρμακευτικά προϊόντα, 33140000-3 – Ιατρικά αναλώσιμα).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια “Φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων ” του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων, στο πλαίσιο προληπτικής προστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% ή 24 %. Φάρμακα:  196,25 + ΦΠΑ 6% (11,70) = 208,00, ιατρικά αναλώσιμα: 800,00 + ΦΠΑ 24% (192,00)= 1.200,00.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων(Πατήστε εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο