Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “Γραφικής ύλης και μελανιών” (CPV 30192700-8: Γραφική ύλη, 30125110-5: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30192110-5: Μελάνια, 30125120-8: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές και 42991500-4: Μέρη μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια “Γραφικής ύλης και μελανιών” του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών, στο πλαίσιο των πάγιων αναγκών του Φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Καθαρή αξία: 5.645,16 €, ΦΠΑ 24% : 1.354,84 € Τελική αξία: 7.000,00 €.

Ανά τμήμα ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

Τμήμα 1ο : Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, 2.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τμήμα 2ο : Μελάνια, προϋπολογισμός 4.300,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας “Γραφικής ύλης και μελανιών” (Πατήστε εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο