Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Θρυμματισμού κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας».

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον “Θρυμματισμό κατακείμενων δέντρων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο θρυμματισμός κατακείμενων δέντρων, κορμών και κλαδιών στο οδικό δίκτυο (άσφαλτος και χωματόδρομος) στην περιοχή του Τατοΐου. Το δίκτυο εκτείνεται από την Βόρεια Πύλη των Ανακτόρων του Τατοΐου (θέση Λεύκα) έως: Άγιο Μερκούριο, Μίλεσι και Τσαπόχθι. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον θρυμματισμό και την εναπόθεση των υπολειμμάτων θρυμματισμού στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν τα κατακείμενα προϊόντα. Ο Φορέας θα υποδείξει τα σημεία όπου χρειάζεται να υλοποιηθεί η υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία του θρυμματιστή καθώς και για το κόψιμο των δέντρων, κορμών σε μικρότερα τμήματα και την τροφοδότηση του θρυμματιστή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συν ΦΠΑ 24 %.(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00  €, ΦΠΑ : 4.800,00 €).Καθώς, δεν υπάρχει σαφής εικόνα των δέντρων που έχουν πέσει στο οδικό δίκτυο, η εκτίμηση της δαπάνης έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν και δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 24.800,00 €.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή της.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών θρυμματισμός (ΑΔΑΜ 21PROC008545693)

Μετάβαση στο περιεχόμενο