Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την “ασφάλιση οχημάτων”.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον “ασφάλιση οχημάτων” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση 17 οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Ο αριθμός κυκλοφορίας, ο τύπος, η ημερομηνία 1ης άδειας και η περίοδος της ζητούμενης ασφάλισης των οχημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Αρ. κυκλ. οχήματος

Εργοστάσιο κατασκευής

Τύπος οχήματος

Ημερομηνία 1ης άδειας

Είδος οχήματος

Περίοδος ασφάλισης

1

KHH 6426

FUJI HEAVY FORESTER

 

01.09.2007

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

23.10.2021-31.12.2021

2

KHH 6428

FUJI HEAVY FORESTER

SG

21.9.2007

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

23.10.2021-31.12.2021

3

KHH 6427

DAIHATSU TERIOS

J2

09.10.2006

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

23.10.2021-31.12.2021

4

ME 112583

FORD WERKE

2AW RANGER

07.09.2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

23.10.2021-31.12.2021

5

ΜΕ 112584

FORD WERKE

2AW RANGER

07.09.2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

6

ME 112585

FORD WERKE

2AW RANGER

07.09.2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

23.10.2021-31.12.2021

7

ΜΕ 112586

FORD WERKE

2AW RANGER

07.09.2009

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

8

ΜΕ 114453

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

9

ΜΕ 114454

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

10

ΜΕ 114455

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

11

ΜΕ 114456

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

12

ME 114459

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

13

ME 114460

FORD WERKE

2AW RANGER

09.03.2010

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

26.6.2021-31.12.2021

14

ΚΗΗ 6419

VOLVO

FE S 4X2R

03.06.2008

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

18.5.2021-31.12.2021

15

ΚΗΗ 6420

VOLVO

FE S 4X2R

03.06.2008

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ)

26.6.2021-31.12.2021

16

ΚΗΗ  6422

RENAULT

ND

04.02.2008

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15+1 ΘΕΣΕΩΝ

23.10.2021-31.12.2021

17

ΚΗΗ  6424

RENAULT

ND

04.02.2008

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15+1 ΘΕΣΕΩΝ

23.10.2021-31.12.2021

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για την κάλυψη των αναγκών ασφάλισης νέων οχημάτων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Φορέα Διαχείρισης μέχρι 31.12.2021 ο Φορέας Διαχείρισης θα κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης 10% για την ασφάλιση των νέων οχημάτων με τιμή ίση με την τιμή που αντιστοιχεί σε ανάλογη περίπτωση. Προσφορά οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνεται άρνηση του δικαιώματος προαίρεσης, θα απορρίπτεται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31.12.2021.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ασφάλειες των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (ΑΔΑΜ 21PROC008584559).

Υποδείγματα τεχνικής οικονομικής προσφοράς.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της αριθ. 6762/10.5.2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 21PROC008584559) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων».

Μετάβαση στο περιεχόμενο