Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Οχημάτων, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033697 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510054.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια 4 οχημάτων: α. δύο (2) τύπου jeep 4×4 και β. δύο (2) τύπου ημιφορτηγό/pickup 4X4.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34113100-3 – Αυτοκίνητα τύπου τζιπ, 34131000-4 – Ημιφορτηγά.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 (δύο) τμήματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα και θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων προδιαγραφών κάθε τμήματος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι΄. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων προμηθειών του τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 104.838,72  €, ΦΠΑ : 25.161,30 €).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Οχήματα τύπου jeep 4×4», εκτιμώμενης αξίας 52.419,36€ πλέον ΦΠΑ 12.580,65 €, ήτοι συνολικής αξίας 65.000,00 €.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Οχήματα τύπου ημιφορτηγό/ pickup 4X4», εκτιμώμενης αξίας 52.419,36€ πλέον ΦΠΑ 12.580,65 €, ήτοι συνολικής αξίας 65.000,00 €.

 

 

 

 

Τμήμα

 

Περιγραφή προμήθειας

Ποσότητα σε τμχ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ 24%)

 

ΦΠΑ (24%)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Α:

Οχήματα τύπου jeep 4×4

2

52.419,36

12.580,65

65.000,00

Τμήμα Β:

Οχήματα τύπου ημιφορτηγό/ pickup 4X4

2

52.419,36

12.580,65

65.000,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

104.838,72

25.161,30

130.000,02

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό.

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Οχημάτων, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033697 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510054.(ΑΔΑΜ 21PROC008880315)

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Οχημάτων, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033697 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510054. (ΑΔΑ ΡΕΠΣ46Ψ8Β4-23Ι)

Μετάβαση στο περιεχόμενο