Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για τηνπαροχή Υπηρεσιών Περιποίησης φυτωρίου στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας.

                   Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Περιποίησης φυτωρίου στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών περιποίησης στο φυτώριο της Αγίας Τριάδας Πάρνηθας και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες:

  1. Καθαρισμός και διαμόρφωση χώρου πρασιών
  2. Καθαρισμός εσωτερικού χώρου φυτωρίου
  3. Τοποθέτηση και αφαίρεση δικτύου σκίασης στις πρασιές.
  4. Πότισμα
  5. Περιποίηση φυτοσάκων
  6. Ριζοκοπή

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός 

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την  Υπηρεσίας Περιποίησης φυτωρίου στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας

Είδος Διαδικασίας

Ανοιχτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του Ν.4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών

Ημερομηνία: 4.8.2021  Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 13:00:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Ημερομηνία: 5.8.2021  Ημέρα: Πέμπτη,  Ώρα: 11:00:00

Τόπος διενέργειας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός

CPV

77231800-6 – Υπηρεσίες διαχείρισης φυτωρίων δασικών δέντρων

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Από την υπογραφή της έως 31.12.2021

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

 86.440,77 € (με ΦΠΑ 24%), 69.710,30  € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμό που

Βαρύνει

Προϋπολογισμός του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 2021

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (πιστώσεις δωρεών)

Διάρκεια ισχύος

προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Κρατήσεις

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Πληροφορίες

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79

Τηλ: 210 2445226, email: foreasparnithas@gmail.com

Σχετικές με την διακήρυξη: Άννα Δερβένη

Σχετικές με τις προδιαγραφές: Βασίλειος Φίλος, Μαρία Παπανδρέου

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της επισυναπτόμενης Διακήρυξης.

H διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008949807 2021-07-20) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. συστήμ.: 135166)

 

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο