Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Περιποίησης και ποτίσματος Αναδασώσεων.

                

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

Αποφασίζει

Την ανάθεση με ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ των υπηρεσιών περιποίησης και ποτίσματος αναδασώσεων στην Πάρνηθα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός 

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Περιποίησης και Ποτίσματος αναδασώσεων

Είδος Διαδικασίας

Ανοιχτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του Ν.4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών

Ημερομηνία: 4.8.2021  Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 13:00:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Ημερομηνία: 5.8.2021  Ημέρα: Πέμπτη,  Ώρα: 10:00:00

Τόπος διενέργειας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός

CPV

77231600-4 – Υπηρεσίες αναδάσωσης

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Από την υπογραφή της έως 31.12.2022

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

 38.688,00  € (χωρίς ΦΠΑ 24%), συν δικαίωμα προαίρεσης 3.276,00€

Προϋπολογισμό που

Βαρύνει

Προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 2021 και 2022

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (πιστώσεις δωρεών)

Διάρκεια ισχύος

προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Κρατήσεις

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Πληροφορίες

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79

Τηλ: 210 2445226

email: foreasparnithas@gmail.com

Σχετικές με την διακήρυξη: Άννα Δερβένη

Σχετικές με τις προδιαγραφές: Βασίλειος Φίλος, Μαρία Παπανδρέου

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.

H διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. συστήμ.: 135589)

 

Μπορείτε να δείτε τα τεύχη της διακήρυξης στην σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

                                                                                 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο