Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Συστήματος θερμικής παρακολούθησης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την  υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια Συστήματος θερμικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος θερμικής παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών και για την διαχείριση και προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (διαχείριση επισκεπτών, έλεγχος έκνομων ενεργειών κλπ). Η προμήθεια περιλαμβάνει 2 βασικές μονάδες. Η κάθε μονάδα θα αποτελείται από το σώμα της βασικής μονάδας, έναν οπτικό φακό, έναν θερμικό φακό, καλώδια σύνδεσης φακών με το σώμα της βασικής μονάδας, μπαταρία, κάρτα μνήμης. Η προμήθεια περιλαμβάνει και έναν θερμικό φακό, ευρυγώνιο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται και από τις 2 βασικές μονάδες. Το σύστημα θερμικής παρακολούθησης θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε κάθε βασική μονάδα με τους φακούς να μπορούν να τοποθετηθούν σε drone. Αναλυτικά, οι προδιαγραφές φαίνονται στο Παράρτημα I.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ρύθμιση των μονάδων και των φακών καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συν ΦΠΑ 24% (7.200,00 €), ήτοι συνολική αξία 37.200,00 €.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της.

 

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση :

 

                                                                                 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο