Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Σχεδιασμός συστήματος βιομετεωρολογικής και βιοκλιματικής παρακολούθησης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας».

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την  υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την υπηρεσία «Σχεδιασμός συστήματος βιομετεωρολογικής και βιοκλιματικής παρακολούθησης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τον «Σχεδιασμό ενός συστήματος βιομετεωρολογικής και βιοκλιματικής παρακολούθησης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας».

Ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης θα περιλαμβάνει:

α. Τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος και συγκεκριμένα το είδος των μετρούμενων παραμέτρων, την χωρική τους διασπορά, την συχνότητα λήψης δεδομένων και την συχνότητα μετάδοσης των μετρήσεων.

β. Τον εντοπισμό των καταλληλότερων θέσεων για την εγκατάσταση των μετεωρολογικών σταθμών αλλά και των αυτόνομων αισθητήρων.

γ. Την παραγωγή προδιαγραφών του συστήματος καταγραφής και τηλεμετάδοσης των δεδομένων καθώς και των προδιαγραφών των μετεωρολογικών αισθητήρων.

δ. Την Παρακολούθηση της λειτουργίας και τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων καταγραφής και προσδιορισμό των χρήσιμων μετεωρολογικών και βιοκλιματικών παραμέτρων για την φυσική βλάστηση.

ε. Την παραγωγή μηνιαίων κλιματικών δελτίων από την επεξεργασία των στοιχείων.

στ. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας κατά την εγκατάσταση και κατά την λειτουργία των μετεωρολογικών σταθμών.

ζ. Την οργάνωση δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και την δημιουργία επιτροπής ενδιαφερομένων μερών, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Σημειώνουμε ότι την προμήθεια των μετεωρολογικών σταθμών και των αισθητήρων θα αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα εκδώσει ο ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 €, συν Φ.Π.Α. 24%.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

 

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση :

 

                                                                                 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο