* Φωτογραφίες: Φαλλιέρας Δημήτρης

Ophrys apifera

Ophrys attica

Ophrys ferrum equinum

Ophrys mammosa

Orchis anthropophora

Orchis italica

Orchis provincialis