* Φωτογραφίες: Φαλλιέρας Δημήτρης

Anacamptis pyramidallis

Astragalus trhacicus ssp parnassi

Campanula drabifolia

Coriaria myrtifolia

Dianthus diffusus

Lilium chalchedonicum

Onobrychis ebenoides

Salvia ringens

Scorzonera crocifolia

Tulipa hageri